Kurumsal Aidiyet

Organizasyonel bağlılık, bir kişinin çalıştığı şirkete karşı hissettikleridir ve her çalışanın şirketin ortak değerleri benimsemesini ifade eder. Bu nedenle organizasyonel bağlılık ve aidiyet, hem şirketin başarısına, hem de çalışanın kendi performansına olumlu anlamda etki eden bir konudur.
Çünkü çalışanların şirkete karşı duygusal bağlılıklarını ve aidiyetlerini artırmaya yönelik sistematik çalışmaların yapılması, şirketin yönetim kalitesine, hizmet kalitesine, müşteri memnuniyetine ve dolaylı olarak karlılığına çok önemli katkılar sağlayacaktır.
Buradan hareketle tasarlanan bu eğitimlerimizin amacı organizasyonel bağlılık ve aidiyet konusunun ne olduğunu ve hangi faktörlerin kurumsal bağlılığı etkilediğini ve bunun hangi sonuçlar yaratabileceğini aktarmak ve bu konuda pratik canlandırma (role play) çalışmaları ve örnek uygulamalarla katılımcıların farkındalık düzeylerini artırma amaçlı hizmetiçi eğitimler düzenlenmektedir.

Performans ve Verimlilik

Performans ve Verimlilik eğitimiyle bölüm/birim ve organizasyonun amaçladıklarıyla sizin elde etmek istedikleriniz arasında yakın bağ kurup bir performans ve verimlilik kültürü oluşturulmaktadır.Bu eğitimde katılımcılara kendi performans ve verimliliğinin yönetiminde liderlik etme becerileri ve araçları kazandırılacaktır.Böylece, katılımcı kendi başarılarına ve bölümlerine/birimlerine ve de organizasyonlarının başarısına katkıda bulunmuş olacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca; işverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerimizde "Önce Güvenlik Önce Sağlık" fikriyle hizmetiçi eğitimlerimizde ilk olarak teorik bilgi daha sonra uygulamalı eğitimler verilmektedir.

NLP

NLP en iyi iletişimcileri incelemiş ve insan iletişimindeki sistemsel yapıyı oluşturmuştur. Mükemmel insanları modelleme yolu ile pratik araç ve yöntemler geliştirmiştir. Bu araçlar iş dünyasında; işe alma, eğitim, satış, müzakere ve yönetimde; iş dünyası dışında ise eğitim, hukuk ve spor alanlarında uygulanmaktadır. Bununla birlikte NLP sadece teknik bilgiden ve araçlardan ibaret olmak yerine; merak, keşif ve eğlence üçgeni üzerine kurulu bir düşünme şeklidir. Bu düşünce ekseninde hizmetiçi eğitimleri düzenlenmektedir.